موتورشوی سوزوکی

جهت پاک کردن روغن های سوخته، جرم و اکسیدهای حاصل از بخار روغن از روی موتور خودرو استفاده می شود که بدون آسیب زدن به بدنه ی موتور باعث تمیزی آن می شود.